Jaarplan 2016

Jelle RinzemaJaarplannen, Nieuwsberichten

Jaarlijks (ja, echt) wordt er een jaarplan opgesteld waarin wordt beschreven wat de doelstellingen van het Hartmans Netwerk zijn voor het lopende kalenderjaar. Een jaarplan bevat informatie over de functies en rollen binnen het netwerk, over bijeenkomsten en congressen, over het dagelijks bestuur en over werving en selectie.

Inhoudsopgave

1. Hartmans Netwerk
2. Functies binnen Hartmans Netwerk
3. Bijeenkomsten en congressen
4. Dagelijks bestuur
5. Exposure
6. Werving en selectie
7. Hartmans Scholarship

1. Hartmans Netwerk

De actieve kern van Hartmans Netwerk bestaat uit een selecte groep van ongeveer 20 young professionals met hart voor de publieke zaak. Leden zijn tussen de 25 en 32 jaar en hebben hun hart verpand aan het publieke domein. Zij leren met en van elkaar tijdens bijeenkomsten, die ze zelf organiseren rondom thema’s uit de actualiteit. Dat levert veel op: enthousiasme, inspiratie, nieuwe ideeën en een netwerk waar ze altijd op terug kunnen vallen. Een Hartmanner is drie jaar actief lid. Hij/zij blijft daarna verbonden met het brede netwerk als alumni. Oud-leden komen jaarlijks bij elkaar op de slotbijeenkomst in december. Daarnaast leveren zij onderwerpen en sprekers voor de voor- en najaarscongressen en vragen ook aan de huidige leden om mee te denken over actuele vraagstukken.

De volgende visie, missie en doelstellingen staan centraal binnen het Hartmans netwerk: 

Visie:

Met een kloppend hart streven wij er naar om voor het openbaar bestuur samen bij te dragen aan een mooie ontwikkeling van decentraal Nederland, waar wij onderdeel van uitmaken.

 Missie:

Wij zijn een op het openbaar bestuur gericht netwerk dat vanuit het hart komt met vernieuwende en inspirerende oplossingen door het ontwikkelen, verbinden en uitdragen van ideeën voor maatschappelijke vraagstukken. Dit doen wij door het inzetten van betrokken young professionals met verschillende achtergronden.

 Doelstellingen:

 • Het opbouwen en onderhouden van een kwalitatief hoog en divers netwerk van young professionals, werkzaam bij decentrale overheden.
 • Het vergroten van kennis en vaardigheden over het openbaar bestuur op het gebied van recht, organisatie en management.
 • Het uitdragen van vernieuwende en inspirerende oplossingen over maatschappelijke ontwikkelingen waar het openbaar bestuur mee wordt geconfronteerd.

Motivatie van Hartmanners voor deelname netwerk

 • Vergroten van kennis en vaardigheden
 • Uitbreiding van het professionele netwerk
 • Inspireren en adviseren van het openbaar bestuur
 • Maar ook: Unique selling point op CV

Kracht en uniekheid van Hartmans

 • Kwaliteit: deelnemers zijn professionals van hoge kwaliteit en innovatiekracht. Ieder lid is geselecteerd op zijn of haar kwaliteiten, vaardigheden en persoonlijkheid.
 • Diversiteit: leden zijn werkzaam op vele verschillende werkgebieden en landelijk vertegenwoordigd. De werkgevers verschillen: van grote tot kleine gemeente en van griffie tot provincie.
 • Compactheid: het aantal van 20 zorgt voor de mogelijkheid makkelijk bij elkaar te komen en vragen uit te zetten.
2. Functies binnen Hartmans Netwerk

Het Hartmans Netwerk is een actief netwerk. Iedereen spant zich in om het netwerk draaiende te houden. Daarvoor is een aantal vaste bestuurs- en commissiefuncties in het leven geroepen die hieronder kort zullen worden toegelicht. Onderstaand schema wordt geactualiseerd door de secretaris.

Schermafbeelding 2016-02-10 om 13.28.58

Tijdens het voorjaarscongres zullen de vacatures door de nieuwe leden ingevuld worden. Het jaarplan wordt hierop bijgewerkt. Aan het eind van 2016 zullen wij afscheid nemen zes leden, terwijl wij begin 2016 zeven nieuwe leden verwelkomen. De exposurecommissie of de werving en selectiecommissie zal dus een extra lid krijgen.

3. Bijeenkomsten en congressen

Er zijn in 2016 vier bijeenkomsten en twee congressen gepland. Ieder lid is betrokken bij de organisatie van één van de bijeenkomsten of de congressen.

Tijdens de organisatie van onze bijeenkomsten en congressen creëren we een goede balans tussen het verrijken van onze eigen kennis en vaardigheden (intern gericht) en het teruggeven van de opbrengsten daarvan aan het openbaar bestuur (extern gericht). Hierbij proberen we agenda’s van andere bijeenkomsten en vergaderingen te volgen en volgen we trendwatchers.

Tijdens onze congressen proberen we naast een inhoudelijk thema, ook een element van persoonlijke vaardighedenversterking in te bouwen. Bij de congressen wordt gebruik gemaakt van hotelovernachtingen. Met oog op de binding slaapt ieder lid in principe in het hotel, ook als het congres in de eigen woonplaats wordt georganiseerd. Mocht de locatie van het congres dermate ver van de eigen woonplaats zijn gelegen, dan kan bij wijze van uitzondering een extra nacht worden bijgeboekt. Leden worden verzocht hier terughoudend en verantwoordelijk mee om te gaan, zodat we de uitgaven zoveel mogelijk op de inhoud van de programma’s kunnen richten.

Na afloop van een bijeenkomst of congres wordt door de hartmanners die de bijeenkomst hebben georganiseerd een stukje voor op de website geschreven.

In 2016 vieren wij het lustrum van Hartmans Netwerk, we bestaan 20 jaar! Tijdens de slotbijeenkomst zal dat dan ook groots gevierd worden.

financien jaarplan 2016

4. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Hartmans netwerk bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 Voorzitter

De voorzitter van Hartmans netwerk is op dit moment Rosanna Stokes. Als voorzitter van het Hartmans Netwerk houd je je bezig met de verbinding tussen de leden van het Netwerk en het Stichtingsbestuur Hartmans. Daarnaast zit de voorzitter vergaderingen voor en doet de bestuursmededelingen tijdens de bijeenkomsten. Taak van de voorzitter is om ook het afscheid van de derdejaars leden te organiseren. In het jaar dat de voorzitter zelf afscheid neemt, doet de nieuwe voorzitter dat. Vanaf het najaar worden steeds meer taken overgedragen aan de nieuwe voorzitter. Voor de periode 2017-2018 zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Secretaris

De secretaris van Hartmans netwerk is dit jaar Merel Tilstra. Als secretaris van Hartmans Netwerk houd je je bezig met het organiseren van verschillende activiteiten, zoals het trekken van het werving- en selectieproces en het schrijven van het jaarverslag en het jaarplan. Komend jaar wordt kritisch naar de processen van de verschillende activiteiten gekeken, kan het efficiënter? Ook wordt er strenger gestuurd op het opvolgen van acties.

Penningmeester

De penningmeester van Hartmans netwerk is dit jaar Hendrik Hoekstra. Als penningmeester houd je je bezig met de financiële huishouding van het netwerk. Alle inkomsten en uitgaven lopen via hem of haar. Hij zorgt voor de begroting en de jaarrekening en stemt dit af met de penningmeester van het Stichtingsbestuur.

Voor het maken van kosten heb je toestemming nodig van de penningmeester. Stem daarom voordat je opdracht geeft, af met de Penningmeester. Zorg dan dat je een offerte hebt en maak goede afspraken over wat de kosten gaan zijn. Ga altijd uit van bedragen inclusief BTW, we kunnen als netwerk geen beroep doen op het BTW-compensatiefonds.

5. Exposure

De Exposurecommissie onderneemt activiteiten ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 1. Sterk netwerk: Het opbouwen en onderhouden van een kwalitatief hoog en divers netwerk van young professionals, werkzaam bij decentrale overheden.
 2. Innoveren: Het uitdragen van vernieuwende en inspirerende oplossingen over maatschappelijke ontwikkelingen waar het openbaar bestuur mee wordt geconfronteerd.
 3. Communicatie naar buiten toe.

Activiteiten Sterk netwerk, Innoveren en Communicatie

Per activiteit bekijken we wie dat oppakt, dit is dynamisch en niet op voorhand volledig vastgelegd. Hieronder geeft een indruk wie welke activiteiten gaat oppakken in 2016.

Exposure

6. Werving en selectie

Eind 2016 zullen wij helaas afscheid moeten nemen van 6 leden van Hartmans netwerk. Dit betekent wel dat we ruimte hebben voor 6 nieuwe leden. Deze worden in 2016 en januari van 2017 geworven en geselecteerd. We willen de sollicitatieprocedure dit jaar wel herzien. Op dit moment is de procedure wel erg omvangrijk, voor zowel de sollicitanten als degenen die er vanuit Hartman bij betrokken zijn. Mocht de procedure wel op dezelfde manier uitgevoerd worden, hebben wij hieronder een planning opgenomen.

Planning

De planning voor de komende wervingsronde ziet er als volgt uit:

Werving en selectie 1

Mail aan gemeenten, waterschappen en provincies

Afgelopen jaren is er een analoge brief aan alle gemeenten, waterschappen en provincies verstuurd. Nederland bestaat uit 393 gemeenten, 23 waterschappen en 12 provincies. Dit betekent dat ieder jaar 428 brieven geprint worden en 428 gebruikt worden om de gemeenten, de waterschappen en de provincies te informeren over de nieuwe wervingsperiode van Hartmans netwerk. Dit is niet alleen zeer veel werk, het is ook een ouderwets middel en een aantasting van het milieu. Dit jaar zullen de brieven dan ook verstuurd worden per mail.

Selectie maken uit de aanmeldingen

In de eerste twee en een halve week van december zal de werving selectiecommissie beslissen welke kandidaten zij willen uitnodigen op een gesprek. De secretaris zal, naar aanleiding van deze selectie, vervolgens de kandidaten laten weten of zij wel of niet worden uitgenodigd.

Selectiegesprekken

De gesprekken met de nieuwe kandidaten zullen gevoerd worden door de werving en selectiecommissie, het dagelijks bestuur en de volgende personen:

Werving en selectie 2

7. Hartmans Scholarship

Binnen Harvard University zijn er allerlei verschillende business schools. De Kennedy School for Executive Education heeft meerdere programma’s voor (aankomend) leidinggevenden bij non-profit organisaties en de overheid. Het zijn programma’s die zich voornamelijk richten op de Amerikaanse overheid, van lokaal tot op staatsniveau, maar buitenlandse deelnemers zijn ook welkom. Er worden cases behandeld over leiderschap, cultuurverandering, prestatieverbetering, en hoe je verbetering van prestaties kunt meten. Onderwerpen die voor de Nederlandse overheid ook zeer relevant zijn.

Het Hartman – Harvard programma (de Hartmans Scholarship) wordt jaarlijks aangeboden aan de afscheid nemende derdejaars. Zij kunnen in de drie jaar dat ze lid zijn van het netwerk (voor zover nodig) sparen voor hun eigen bijdrage en verlof. Het is een extra beloning voor drie jaar actieve deelname aan het netwerk.

Per jaar worden uit de derdejaars leden die voor een de Hartmans Scholarship in aanmerking willen komen, maximaal drie personen geselecteerd. De selectie van deze personen vindt elk jaar in een bijeenkomst plaats door de Raad van Advies. De selectiecriteria zijn daarbij als volgt:

 • De kandidaat heeft een duidelijke visie en ideeën over wat hij/zij wil leren en welk programma hij/zij daarvoor wil volgen bij Harvard en hoe dit past binnen: zijn/haar eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van zijn/haar organisatie, de ontwikkeling en profilering van het Hartmans Netwerk.
 • De kandidaat heeft nagedacht over de manier waarop hij/zij de kennisdeling terug in Nederland wil vorm geven.
 • De kandidaat moet kunnen voldoen aan de aanvullende financiële bijdrage (hetzij via de eigen organisatie en/of persoonlijk).
 • De kandidaat heeft zich de afgelopen drie jaar aantoonbaar ingezet voor het Hartmans Netwerk, hetgeen door hem/haar is beschreven.

De programma’s (van een week) kosten gemiddeld € 5.500, inclusief lesmateriaal, verblijf en de meeste maaltijden, maar exclusief de vlucht naar Boston. Deelname aan de Hartmans Scholarship wordt als volgt gefinancierd:

 • Eigen bijdrage: vlucht naar Boston (van ongeveer € 500-750).
 • Bijdrage Stichting Fonds Hartman: maximaal € 5000.
 • Bijdrage eigen organisatie: via verlenging met een vierde jaar deelname van € 550.