Jaarplan 2017

Jelle RinzemaJaarplannen, Nieuwsberichten0 Comments

Introductie

Het jaarplan van het Hartmans Netwerk wordt, zulks is de immense verrassing, jaarlijks opgesteld. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het dagelijks bestuur, waarover later meer. Om kostbare beeldschermruimte te besparen en onze lezers te behoeden voor kramp in de vinger die het scrollwieltje bedient is het jaarplan opgedeeld in vier delen met elk enkele tabbladen. Net als vorig jaar dus. Maar dan nieuwer en beter. Hop.

Inhoudsopgave

1. Hartmans Netwerk
2. Functies binnen Hartmans Netwerk
3. Bijeenkomsten en congressen
4. Dagelijks bestuur
5. Exposure
6. Werving en selectie
7. Hartmans Scholarship
8. Begroting 2017

1. Hartmans Netwerk

De actieve kern van Hartmans Netwerk bestaat uit een selecte groep van ongeveer 20 young professionals met hart voor de publieke zaak. Leden zijn tussen de 25 en 32 jaar en hebben hun hart verpand aan het publieke domein. Zij leren met en van elkaar tijdens bijeenkomsten, die ze zelf organiseren rondom thema’s uit de actualiteit. Dat levert veel op: enthousiasme, inspiratie, nieuwe ideeën en een netwerk waar ze altijd op terug kunnen vallen. Een Hartmanner is drie jaar actief lid. Hij/zij blijft daarna verbonden met het brede netwerk als alumni. Oud-leden komen jaarlijks bij elkaar op de slotbijeenkomst in december. Daarnaast leveren zij onderwerpen en sprekers voor de voor- en najaarscongressen en vragen ook aan de huidige leden om mee te denken over actuele vraagstukken.

De volgende visie, missie en doelstellingen staan centraal binnen het Hartmans netwerk:

 Visie

Met een kloppend hart streven wij er naar om voor het openbaar bestuur samen bij te dragen aan een mooie ontwikkeling van decentraal Nederland, waar wij onderdeel van uitmaken.

 Missie

Wij zijn een op het openbaar bestuur gericht netwerk dat vanuit het hart komt met vernieuwende en inspirerende oplossingen door het ontwikkelen, verbinden en uitdragen van ideeën voor maatschappelijke vraagstukken. Dit doen wij door het inzetten van betrokken young professionals met verschillende achtergronden.

 Doelstellingen

 • Het opbouwen en onderhouden van een kwalitatief hoog en divers netwerk van young professionals, werkzaam bij decentrale overheden.
 • Het vergroten van kennis en vaardigheden over het openbaar bestuur op het gebied van recht, organisatie en management.
 • Het uitdragen van vernieuwende en inspirerende oplossingen over maatschappelijke ontwikkelingen waar het openbaar bestuur mee wordt geconfronteerd.

Motivatie van Hartmanners voor deelname netwerk

 • Vergroten van kennis en vaardigheden
 • Uitbreiding van het professionele netwerk
 • Inspireren en adviseren van het openbaar bestuur
 • Maar ook: Unique selling point op CV

Kracht en uniekheid van Hartmans

 • Kwaliteit: deelnemers zijn professionals van hoge kwaliteit en innovatiekracht. Ieder lid is geselecteerd op zijn of haar kwaliteiten, vaardigheden en persoonlijkheid.
 • Diversiteit: leden zijn werkzaam op vele verschillende werkgebieden en landelijk vertegenwoordigd. De werkgevers verschillen: van grote tot kleine gemeente en van griffie tot provincie.

Compactheid: het aantal van 20 zorgt voor de mogelijkheid makkelijk bij elkaar te komen en vragen uit te zetten.

2. Functies binnen het Hartmans Netwerk

Het Hartmans Netwerk is een actief netwerk. Iedereen spant zich in om het netwerk draaiende te houden. Daarvoor is een aantal vaste bestuurs- en commissiefuncties in het leven geroepen die hieronder kort zullen worden toegelicht. Onderstaand schema wordt geactualiseerd door de secretaris.

Tijdens het voorjaarscongres zullen de vacatures door de nieuwe leden ingevuld worden. Het jaarplan wordt hierop bijgewerkt. Aan het eind van 2017 zullen wij afscheid nemen van zeven leden.

3. Bijeenkomsten en congressen

Er zijn in 2017 vier bijeenkomsten en twee congressen gepland. Ieder lid is betrokken bij de organisatie van één van de bijeenkomsten of de congressen.

Tijdens de organisatie van onze bijeenkomsten en congressen creëren we een goede balans tussen het verrijken van onze eigen kennis en vaardigheden (intern gericht) en het teruggeven van de opbrengsten daarvan aan het openbaar bestuur (extern gericht). Hierbij proberen we agenda’s van andere bijeenkomsten en vergaderingen te volgen en volgen we trendwatchers.

Tijdens onze congressen proberen we naast een inhoudelijk thema, ook een element van persoonlijke vaardighedenversterking in te bouwen.

Bij de congressen wordt gebruik gemaakt van hotelovernachtingen. Met oog op de binding slaapt ieder lid in principe in het hotel, ook als het congres in de eigen woonplaats wordt georganiseerd. Mocht de locatie van het congres dermate ver van de eigen woonplaats zijn gelegen, dan kan bij wijze van uitzondering een extra nacht worden bijgeboekt. Leden worden verzocht hier terughoudend en verantwoordelijk mee om te gaan, zodat we de uitgaven zoveel mogelijk op de inhoud van de programma’s kunnen richten.

Na afloop van een bijeenkomst of congres wordt door de hartmanners die de bijeenkomst hebben georganiseerd een artikel voor op de website geschreven.

4. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Hartmans netwerk bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 Voorzitter

De voorzitter van Hartmans netwerk is op dit moment Pleun van Riemsdijk. Als voorzitter van het Hartmans Netwerk houd je je bezig met de verbinding tussen de leden van het Netwerk en het Stichtingsbestuur Hartmans. Daarnaast zit de voorzitter vergaderingen voor en doet de bestuursmededelingen tijdens de bijeenkomsten. Taak van de voorzitter is om ook het afscheid van de derdejaars leden te organiseren. In het jaar dat de voorzitter zelf afscheid neemt, doet de nieuwe voorzitter dat. Vanaf het najaar worden steeds meer taken overgedragen aan de nieuwe voorzitter.

Secretaris

De secretaris van Hartmans netwerk is op dit moment Merel Tilstra. Als secretaris van Hartmans Netwerk houd je je bezig met het organiseren van verschillende activiteiten, zoals het trekken van het werving- en selectieproces en het schrijven van het jaarverslag en het jaarplan. Komend jaar wordt af gemaakt waar we in 2016 mee zijn begonnen, namelijk het efficiënter inrichten van een aantal processen. Voor de komende periode zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris.

Penningmeester

De penningmeester van Hartmans netwerk is op dit moment Hendrik Hoekstra. Als penningmeester houd je je bezig met de financiële huishouding van het netwerk. Alle inkomsten en uitgaven lopen via hem of haar. Hij zorgt voor de begroting en de jaarrekening en stemt dit af met de penningmeester van het Stichtingsbestuur.

Voor het maken van kosten heb je toestemming nodig van de penningmeester. Stem daarom voordat je opdracht geeft, af met de Penningmeester. Zorg dan dat je een offerte hebt en maak goede afspraken over wat de kosten gaan zijn. Ga altijd uit van bedragen inclusief BTW, we kunnen als netwerk geen beroep doen op het BTW-compensatiefonds. Voor de komende periode zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester.

5. Exposure

De Exposurecommissie (Excie) heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een vernieuwd en herkenbaarder merk van het Hartmans Netwerk. Dit heeft geleid tot een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. Sinds de lancering van de nieuwe website, is het aantal unieke bezoekers significant toegenomen: in 2016 hebben 4.263 unieke bezoekers in totaal 19.430 pagina’s bezocht. Dit is een kleine twintig keer zo veel bezoekers als we met de oude website mochten verwelkomen. Ook zijn we een verbinding aangegaan met Binnenlands Bestuur, wat geleid heeft tot een eerste advertentie in een papieren editie in november 2016 met het oog op de werving- en selectieperiode.

In 2016 is de brede wens uitgesproken het aantal aanmeldingen voor het nieuwe jaar significant te laten toenemen door het zichtbaarder maken van het Hartmans Netwerk op die plekken, online en offline, waar de doelgroep van het Netwerk zich begeeft. Daarom zijn er aanvullende afspraken gemaakt met Binnenlands Bestuur voor vier advertenties in papieren edities in 2017 en hebben we op de website van BB een partnerpagina gekregen. Op deze pagina zullen we, naar verwachting, als eerste de blogs posten die daarna ook op onze eigen website worden gepubliceerd. De verdere invulling van deze pagina is nog onderwerp van gesprek, waarvoor de Excie een leidende rol heeft.

Tijdens de startbijeenkomst op 10 februari 2017 in Utrecht heeft het Hartmans Netwerk een eerste stap gezet in de herijking van de eigen identiteit: wat voor netwerk willen we zijn? Wat komen leden hier brengen en halen? En wat betekent dat voor de wijze waarop wij ons naar buiten presenteren en voor het profiel van aankomend nieuwe leden? Deze discussie wordt in 2017 door de Excie in goede banen geleid en aan de hand van een aantal losse gespreksmomenten met leden, eventueel oud-leden en vertegenwoordigers vanuit het stichtingsbestuur en de raad van advies, verder uitgewerkt.

Deze acties zijn te herleiden naar een aantal doelstellingen die de Excie, en daarmee het Netwerk in zijn geheel, zich heeft gesteld:

 • Het breder bekend maken van het Hartmans Netwerk en daarmee verstevigen van het merk (met als groter doel een toename van het aantal aanmeldingen en daarmee verhogen/bestendigen van de kwaliteit van het netwerk)
 • Het herijken van de identiteit van het Hartmans Netwerk

Om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken is de begroting voor het jaar 2017 aangepast. Het potje onvoorzien komt voort uit twee ontwikkelingen:

 1. De vormgever voor de advertenties kost ruim 300 euro per advertentie en dit past niet binnen de begroting van de Excie.
 2. Zoals toegelicht hebben we sinds dit jaar een partnerpagina op de website van BB. Het zou eventueel interessant zijn om daarop te experimenteren met andere vormen van exposure, zoals film/reclame voor ons netwerk.
6. Werving en selectie

Eind 2017 zullen wij helaas afscheid moeten nemen van 7 leden van Hartmans netwerk. Dit betekent wel dat we ruimte hebben voor nieuwe leden. Deze worden in 2017 en januari van 2018 geworven en geselecteerd.

Afgelopen jaar hebben wij kritisch gekeken naar de stukken die aangeleverd moeten worden en naar de selectiedag zelf.

Planning

De planning voor de komende wervingsronde ziet er als volgt uit:

Bericht aan gemeenten, waterschappen en provincies

Afgelopen jaren is er een analoge brief aan alle gemeenten, waterschappen en provincies verstuurd. Nederland bestaat uit 393 gemeenten, 24 waterschappen en 12 provincies. Dit betekent dat ieder jaar 424 brieven geprint worden en 428 enveloppen gebruikt worden om de gemeenten, de waterschappen en de provincies te informeren over de nieuwe wervingsperiode van Hartmans netwerk. Dit is niet alleen zeer veel werk, het is ook een ouderwets middel en een aantasting van het milieu. Komend jaar zal opnieuw zeer kritisch bekeken worden of dat ook op een andere manier mogelijk is.

Nieuwe leden werven

In oktober en november van 2017 zal in ieder geval een filmpje over de werving op de website komen, wordt social media sterk ingezet, is de website up te date en in beweging met onder andere iedere week nieuwe blogs.

Selectie maken uit de aanmeldingen

In de eerste twee en een halve week van december zal de werving selectiecommissie beslissen welke kandidaten zij willen uitnodigen op een gesprek. De secretaris zal, naar aanleiding van deze selectie, vervolgens de kandidaten laten weten of zij wel of niet worden uitgenodigd.

Selectiegesprekken

De gesprekken met de nieuwe kandidaten zullen gevoerd worden door de werving en selectiecommissie, het dagelijks bestuur en de volgende personen:

Naam Functie
Saskia Borgers Raad van Advies
Jean Eigeman Raad van Advies
Jon Schilder Raad van Advies
Christine de Bruijn Lid van stichtingfondsbestuur

 

7. Hartmans Scholarship

Binnen Harvard University* zijn er verschillende business schools. De Kennedy School for Executive Education heeft meerdere programma’s voor (aankomend) leidinggevenden bij non-profit organisaties en overheden. Het zijn programma’s die zich voornamelijk richten op de Amerikaanse overheid, van lokaal niveau tot staatsniveau, maar buitenlandse deelnemers zijn van harte welkom. Er worden cases behandeld over leiderschap, cultuurverandering en over het meten van prestatieverbetering. Onderwerpen die voor de Nederlandse overheid ook zeer relevant zijn.

Het Hartmans Scholarship wordt aangeboden aan derdejaars Hartmanners. Zij kunnen in de drie jaar dat ze lid zijn sparen voor hun eigen bijdrage en verlof (voor zover nodig). Het is dan ook een extra beloning voor 3 jaar deelname en een waardevolle afsluiting van het lidmaatschap.

Per jaar worden uit de derdejaars leden die voor een de Hartmans Scholarship in aanmerking willen komen, een persoon geselecteerd. De selectie van deze personen vindt elk jaar in een bijeenkomst plaats door de Raad van Advies. De selectiecriteria zijn daarbij als volgt:

 • De kandidaat heeft een duidelijke visie en ideeën over wat hij/zij wil leren en welk programma hij/zij daarvoor wil volgen bij Harvard* en hoe dit past binnen: zijn/haar eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van zijn/haar organisatie, de ontwikkeling en profilering van het Hartmans Netwerk.
 • De kandidaat heeft nagedacht over de manier waarop hij/zij de kennisdeling terug in Nederland wil vorm geven.
 • De kandidaat moet kunnen voldoen aan de aanvullende financiële bijdrage (hetzij via de eigen organisatie en/of persoonlijk).
 • De kandidaat heeft zich de afgelopen drie jaar aantoonbaar ingezet voor het Hartmans Netwerk, hetgeen door hem/haar is beschreven.

* Het Hartmans Netwerk is op geen enkele formele manier gelieerd aan Harvard University.

De programma’s (van een week) kosten gemiddeld € 5.500, inclusief lesmateriaal, verblijf en de meeste maaltijden, maar exclusief de vlucht naar Boston. Deelname aan de Hartmans Scholarship wordt als volgt gefinancierd:

 • Eigen bijdrage: vlucht naar Boston (van ongeveer € 500-750).
 • Bijdrage Stichting Fonds Hartman: maximaal € 5.000.
 • Bijdrage eigen organisatie: via verlenging met een vierde jaar deelname van € 550.
8. Begroting 2017

 

Reageer op dit artikel